Polityka prywatności

W związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO, i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych. Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania, np. przy zawieraniu umowy sprzedaży towarów lub usług. Administrator dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne. Przetwarzając dane, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o tym przetwarzaniu dla osób, których dane dotyczą. 

Kontakt z Administratorem danych osobowych

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail biuro@onled.pl lub pisemnie na adres:

Onled sp. z o.o., ul. Kobierzycka 20E, 52-315 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna VI, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000663532, NIP 8992809759, REGON 366569825, kapitał zakładowy

5000 zł. wpłacony w całości.

Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych przez administratora

W zależności od celu, w jakim dane są przetwarzane, Administrator ma właściwe podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych, na przykład, gdy: 

 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), 
 • gdy jesteście Państwo proszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w oznaczonym celu - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 •  gdy  Administrator ma do zrealizowania tzw. prawnie uzasadnione interesy, np. przyjęcie Państwa zapytania i udzielenie na nie odpowiedzi – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, 
 • gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. w razie konieczności udostępnienia danych osobowych organom państwowym – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

 

 

Korespondencja

W przypadku kierowania do Administratora korespondencji elektronicznej lub drogą tradycyjną, niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy lub inną zawartą z nim umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i załatwienia sprawy, której dotyczy ta korespondencja. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Administrator przetwarza jedynie dane osobowe odpowiednie dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych oraz innych informacji i ujawniana jedynie osobom upoważnionym.

Rodzaje przetwarzanych danych

W związku z prowadzoną działalnością oraz w celu obsługi Klientów i Użytkowników Serwisu administrator, w zależności od sposobu korzystania z Serwisu, przetwarza następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko,
 • adres pocztowy,
 • adres e-mail,
 • nr telefonu,
 • techniczne dane urządzeń i dane dostępu, które są rejestrowane automatycznie podczas korzystania z Serwisu,
 • dane finansowe dotyczące dokonanych płatności,
 • historię zakupów w tym płatności i sposobów dostawy,
 • dane logowania do konta,
 • opinie dotyczące produktów lub funkcjonowania serwisu jeśli zdecydujecie się Państwo je zamieścić.

Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów w sytuacji, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora - dane przetwarzane są przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. W przypadku, gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane będą przetwarzane do momentu jej wygaśnięcia lub rozwiązania. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie - jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa: 

 • Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych - na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o: przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie ich usunięcia; 
 • Prawo uzyskania kopii danych - na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie; 
 • Prawo do sprostowania - Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych, a także uzupełniać je, jeśli są niekompletne; 
 • Prawo do usunięcia danych - na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla jakich zostały zebrane; 
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania - w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą, oraz ich przechowywania zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych); 
 • Prawo do przenoszenia danych - na tej podstawie, w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wyda dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi- jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak i tego innego podmiotu; 
 • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych - osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu; 
 • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w innych celach - osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia, w tym, w związku z profilowaniem). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie: 
 • Prawo wycofania zgody - jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody. 
 • Prawo do skargi - jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa)

Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć u Administratora danych osobowych.

Odbiorcy danych 

W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych dane te są ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, podmiotom, za pomocą których Administrator realizuje swoje usługi np. operatorom płatności, podmiotom świadczącym usługi prawne lub księgowe, firmom spedycyjnym. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby, której dane dotyczą, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Dobrowolność podania danych

Podanie Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, lecz Administrator zastrzega, że brak ich podania może utrudnić lub uniemożliwić zawarcie umowy.

Profilowanie

Informacje, które Administrator gromadzi w związku z korzystaniem z Serwisu mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osoby fizycznej żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację. Szczególną wagę Administrator przykłada do kwestii profilowania i wskazuje, że na potrzeby profilowania przetwarza z reguły dane, które uprzednio podlegały pseudonimizacji lub takie dane, które zostały przez nas zagregowane. Jeśli nie może osiągnąć celu inaczej, niż poprzez profilowanie danych osobowych nie zspeudonimizowanych lub niezagregowanych, wykorzystuje do tego typowe dane: adres e-mail i IP lub cookies. 

Profilowanie realizowane jest w celu analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań osób korzystających z Serwisu lub produktów lub usług i dopasowywania treści znajdujących się w Serwisie lub produktach do tych preferencji.

Przekazywanie danych poza europejski obszar gospodarczy 

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony przede wszystkim poprzez: 

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej; 
 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy; 
 • w razie przekazywania danych do USA - współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield) zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej. 

W celach analityki internetowej korzystamy również z narzędzia Google Signals, które jest rozszerzeniem usług Google Analytics i umożliwia tak zwane "cross-device tracking" (identyfikowanie użytkowników korzystających z wielu urządzeń). Oznacza to, że jeśli Państwa urządzenia z dostępem do internetu są połączone z Państwa kontem Google oraz aktywowali Państwo na swoim koncie Google opcje "spersonalizowana reklama", wówczas Google może generować raporty dot. sposobu użytkowania naszej strony (w szczególności o liczbie użytkowników korzystających z różnych urządzeń), nawet jeśli zmienią Państwo urządzenie. Nie przetwarzamy w tym zakresie Państwa danych osobowych, otrzymujemy jedynie statystyki w oparciu o funkcje i technologie Google Signals.

Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

 Co to są cookies?

Cookies to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane na dysku użytkownika stron internetowych. Cookies pomagają administratorom stron internetowych w zarządzaniu tymi stronami oraz w poprawie jakości przekazywanych treści. Na czym polega rozpoznawanie urządzeń? Rozpoznawanie urządzeń to mechanizmy pozwalające na “odczytanie” rodzaju urządzenia, z jakiego użytkownik łączy się ze stroną internetową. Mechanizmy te pozwalają również na identyfikację systemu operacyjnego wykorzystywanego na danym urządzeniu, strefy czasowej, z której dokonywane jest połączenie, wielkość i rozdzielczość ekranu itp. Mechanizmy te mają za zadanie dostosować wygląd, rozmiar oraz inne parametry serwisu do konkretnego urządzenia. Informacje te nie służą do identyfikacji konkretnej osoby.

 

Informacje wykorzystywane przez Onled.

Onled wykorzystuje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP). Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Jakie rodzaje plików cookies wykorzystuje Onled?

 • „sesyjne” - przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej; 
 •  „stałe” - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika; 
 •  „wydajnościowe” - umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 •  „niezbędne” - umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu;
 • „funkcjonalne” - umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika;
 •  „własne” - zamieszczane przez Serwis;
 •  „zewnętrzne” - pochodzące z witryny zewnętrznej niż Serwis; 

 

Do czego wykorzystywane są pliki cookies?

Pliki cookies są niezbędne Onled do świadczenia podstawowych usług związanych z oferowanymi produktami. Onled wykorzystuje pliki cookies własne w celu umożliwienia zalogowania się użytkownikom na ich konta. 

Onled wykorzystuje również pliki cookies w celach optymalizaji swoich stron internetowych oraz dostosowania treści na stronie do preferencji danej osoby. Dotyczy to w szczególności plików cookies, które pozwalają na “odczytanie” sposobu korzystania z naszego serwisu. Pliki cookies, w tym pochodzące od osób trzecich wykorzystywane są również w celach statystycznych i analitycznych. Pliki te pozwalają Onled na określenie przeciętnej długości trwania wizyty na stronie, ogólnej liczby odwiedzin serwisów zarządzanych przez Onled. Pliki te są w pełni anonimowe i nie pozwalają na identyfikację konkretnych osób korzystających z naszych serwisów.

Zarządzanie plikami cookies

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Zarządzanie plikami cookies możliwe jest przez zmianę ustawień przeglądarki. Najczęściej, zarządzanie plikami cookies jest możliwe z poziomu menu “Ustawienia”. W tym menu można dowiedzieć się jak usunąć pliki cookies, zablokować zapisywanie nowych plików cookies czy ustawić powiadomienie o zapisaniu nowego pliku cookies.

Czy korzystanie z serwisu Onled jest możliwe z wyłączonymi plikami cookies?

Wyłączenie cookies w przeglądarce przeważnie nie uniemożliwia korzystania z naszych usług, ale może spowodować utrudnienia. W szczególności utrudniony może być dostęp do pewnych treści lub możliwość logowania się.

Odsyłacze do innych stron internetowych

Onled nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których przekierowują odsyłacze (linki) zamieszczane w serwisie. Zachęcamy do zapoznania się z treściami oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach serwisów zewnętrznych. 

 

Gromadzenie, pozyskiwanie, zakres i cel zbierania danych osobowych

 1. Administrator informuje Użytkowników, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
 2. Edrone Sp. z o.o., ul.1 Lekarska, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197 – w celu korzystania z systemu mailingowego edrone.me, służącego do przesyłania newslettera,
 3. Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197: – w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii emali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone,

2. Administrator informuje, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez użytkownika/Klienta w ramach strony internetowej Sklepu:

 1. kody śledzenia edrone – w celu analizy statystyk strony internetowej Sklepu, a także w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii e-mali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone

 

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium